Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

Om du inte är nöjd med vården.

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med.
Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Gå in på länken för mer information.
https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Patientlagen/Missnojd/Om-man-inte-ar-nojd-med-varden/

Tipsa IVO eller anmäl klagomål

Har du iakttagit eller varit med om något i vården som du vill tipsa IVO om kan du göra det här. Här kan du också göra en formell anmälan.

Tipsa om fel och brister

Du kan lämna ett tips till IVO. Du kan då välja att vara anonym och ditt tips kan komma att ligga till grund för en tillsyn från IVO. Alla tips som kommer till IVO läses och sammanställs. Bedöms ett tips som allvarlig eller akut, skickas det vidare till berörd avdelning på IVO. Du kan ringa in ditt tips till Upplysningstjänst på telefon 010 – 788 50 00 eller använda webbformuläret.

 

Lämna ett tips >

Anmäl klagomål

Innan du går vidare och anmäler ett klagomål ska du först kontakta den vårdpersonal som undersökt eller behandlat dig. Du kan också kontakta chefen för enheten om du inte är nöjd med vårdpersonalens förklaring, eller om du inte tycker att kontakten med personalen fungerar. Berätta om dina erfarenheter och vad du har synpunkter på. Detta kan du göra muntligt eller skriftligt genom brev eller via e-post.

Patientnämnden kan hjälpa dig

Du kan kontakta patientnämnden i ditt landsting eller region om du behöver stöd för att föra fram dina synpunkter och klagomål till de ansvariga inom vården. Hos patientnämnden kan du också få hjälp med att få dina klagomål besvarade. Se fliken Om patientnämnden här intill.

Du ska få ett skyndsamt svar

Du ska så snart som möjligt få kvittens på dina synpunkter har tagits emot. Om det är möjligt ska du också få besked om när du kan förvänta dig ett svar. Hur lång tid det tar att få svaret beror bland annat på vad det är du har klagat eller haft synpunkter på. Vanligtvis bör du ha fått ditt svar inom fyra veckor.

Du har rätt till ett begripligt svar

När du får svaret ska det lämnas på ett sådant sätt att du förstår det. Du kan få svaret muntligt, till exempel på ett möte eller genom ett telefonsamtal. Det kan också lämnas skriftligt, till exempel genom ett brev. Hur omfattande svaret är beror på vad du klagat på eller haft synpunkter på.

 

Kan du av någon anledning inte få svar av vårdgivaren, eller om du inte har fått ett tillfredställande svar, kan du lämna ditt klagomål till IVO. Det kan till exempel vara om vårdgivarens verksamhet inte finns kvar, eller om du av säkerhetsskäl inte kan kontakta vårdgivaren.

Vad utreder IVO?

IVO utreder anmälningar om allvarligare händelser inom vården. Det kan vara händelser där en patient har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit. IVO ska också utreda händelser där patientens självbestämmande och integritet allvarligt och negativt har påverkats eller händelser där sekretessen inte har följts. IVO ska också utreda vissa klagomål som rör psykiatrisk tvångsvård och isolering enligt smittskyddslagen.

IVO utreder som regel inte händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden.

Om sekretess vid klagomål

En klagomålsanmälan har begränsat sekretesskydd. Det betyder att IVO normalt lämnar ut handlingen till den som begär det, även om den innehåller uppgifter om hälsa och personliga förhållanden.

IVO skickar i regel också din anmälan till den vårdgivare (t.ex. sjukhus eller mottagning) du anmäler och den personal som du eventuellt nämner.