Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

Patientnämndens förvaltning Stockholm.

Patientnämndens förvaltning Stockholm

Har du en fråga eller ett problem som rör hälso- och sjukvården i Stockholms län? Kontakta patientnämndens förvaltning.

Har du varit med om något i vården som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd? Vänd dig till patientnämndens förvaltning! Du kan framföra dina synpunkter eller bara rådgöra med en handläggare. Du vänder dig kostnadsfritt till oss med både stora och små frågor som i stort sett rör all offentligt finansierad vård. Eftersom det finns flera myndigheter att vända sig till rörande klagomål mot hälso- och sjukvården kan det vara bra att rådgöra med oss för att få information om vad som är lämpligt i det enskilda fallet.

Kontakt

Patientnämndens förvaltning

Klagomål och synpunkter på vården
Tfn: 08-690 67 00 (telefontid 09.00 – 16.00)
Dagen före midsommarafton: stänger kl 14

Beskriv kortfattat vad du vill ha information om eller be någon handläggare kontakta dig. Du bör inte skicka konfidentiella uppgifter med e-post.
E-post: registrator.pan@sll.se

 

Ersättning vid vårdskada (hämtat från 1177, vårdguiden)
Patientförsäkringen
Skada kan ge rätt till ersättning

Om man skadas inom vården kan man få ersättning för sveda och värk under läkningstiden och  för invaliditet om skadan leder till bestående funktionsnedsättning. Även ersättning för extra kostnader och inkomstbortfall kan man ha rätt till i samband med en vårdskada. Leder en vårdskada till dödsfall kan det bli fråga om andra ersättningar. Allt detta regleras i patientskadelagen. Därför måste alla vårdgivare ha en patientförsäkring.

Man kan få ersättning för skador som skett i samband med undersökning, vård eller behandling inom vården eller tandvården. Skadan kan till exempel ha orsakats av att man smittats vid en behandling, att det är ett fel på utrustning som använts, att man fått en felaktig diagnos eller felaktig ordination av läkemedel. Ersättning kan också betalas om man skadats vid ett olycksfall i samband med vård. Det dras alltid av en självrisk på ersättningen.

Som patient kan man få ersättning även om det inte går att fastställa exakt vem som orsakade skadan. Däremot går det inte att få ersättning om man har behandlats för ett direkt livshotande tillstånd och inte heller för biverkningar av mediciner som har ordinerats eller lämnats ut på rätt sätt. Man har inte heller rätt till ersättning enbart för att en behandling inte gav önskat resultat eller om det uppstod en komplikation som inte hade gått att undvika.

Anmälan och utredning

Landstingen och regionerna har tecknat en patientförsäkring hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf. Den patientförsäkringen gäller även om man har skadats hos en privat vårdgivare som har vårdavtal med ett landsting eller en region. Skadeärendena hanteras av Löf, som utreder skadan, fattar beslut och lämnar ersättning.

För att kunna få ersättning genom landstingens och regionernas patientförsäkring måste skadan anmälas till Löf. En kurator eller ett patientombud på det sjukhus eller den mottagning som utförde behandlingen kan hjälpa till att göra en anmälan. Man kan även få hjälp av patientnämnden/förtroendenämnden i sin region eller sitt landsting. Anmälan görs på en särskild blankett som finns på exempelvis sjukhus och tandläkarmottagningar. Man kan även få anmälningsblankett från patientnämnden/förtroendenämnden eller genom att skriva ut blanketten på Löf:s webbplats.I anmälan är det viktigt att vara tydlig med vilken personskada som man anser orsakats av vården.

Läkare, tandläkare och andra legitimerade yrken som är privatpraktiserande är försäkrade hos privata försäkringsbolag och är skyldiga att upplysa om vilket försäkringsbolag det är. Exempel på andra sådana yrken är legitimerade naprapater och kiropraktorer.

Privatpraktiserande icke legitimerade yrkesgrupper omfattas inte av ersättningsreglerna i patientskadelagen och kan inte heller teckna någon patientförsäkring.

Anmälan måste göras inom tre år från det att man fick veta att man kunde göra en anmälan. Det får inte ha gått mer än tio år räknat från den dag då skadan orsakades.

Patientförsäkringsföreningen

Om man skadas hos en vårdgivare som inte tecknat patientförsäkring kan man ändå ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Då kan Patientförsäkringsföreningen, PFF, gå in i stället för ett vanligt försäkringsbolag och betala eventuell ersättning. Den här verksamheten bekostas av alla försäkringsbolag som marknadsför patientförsäkring i Sverige.

Om man inte är nöjd med beslutet

Om man som patient är missnöjd med ett beslut från försäkringsbolaget kan man begära ett yttrande frånPatientskadenämnden. Nämnden kan pröva skador från alla försäkringsbolag som har tecknat patientförsäkring. Patientskadenämndens yttrande är rådgivande och brukar i regel följas av försäkringsbolagen.

Om man inte är nöjd med det besked man får från försäkringbolaget, till exempel om man tycker att ersättningen är för låg, kan man som patient vända sig till allmän domstol och begära patientskadeersättning. Man stämmer då det försäkringsbolag där vårdgivaren har tecknat sin patientförsäkring.

Man kan också kräva skadestånd i allmän domstol, i en så kallad civil skadeståndsprocess. Man måste då kunna bevisa att den vårdgivare man kräver ersättning av har gjort så allvarliga fel att man är skadeståndsskyldig. I sådana fall är det arbetsgivaren som svarar för de skador en anställd orsakat i tjänsten genom fel eller försummelse. I en skadeståndsprocess stämmer man vårdgivaren, inte försäkringsbolaget.

Om man förlorar en process i domstol är man skyldig att betala både sina egna och motpartens kostnader för processen.

Senast uppdaterad:
2015-05-12
Redaktör:
Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden
Granskare:
Lena Mansnérus, utredningschef, Patientförsäkringen LÖF, Stockholm
Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.